Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů ::ZDE::

Seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia ::ZDE::

Informace pro přijaté uchazeče:

-          rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem na webových stránkách a na úřední desce školy,   

-          zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená, dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-          zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. ode dne vyvěšení seznamu uchazečů přijatých na odvolání), lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty podán na poštu,

-          v případě, že jste zápisový lístek již odevzdali na jiné SŠ a chcete nastoupit k nám, nejdříve si vyzvedněte rozhodnutí o přijetí na základě odvolání a pak teprve můžete jít vyzvednout zápisový lístek,

-          v případě, že jste zápisový lístek odevzdali na naší škole do jiného oboru, je nutno přijít zápisový lístek přepsat!

-          pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení,

-         případné dotazy na tel.: 733 588 085 nebo 555 538 146 Martina Kristianová

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ZÁPISOVÝ LÍSTEK NEODEVZDÁVÁ, přijatí uchazeči obdrží spolu s rozhodnutím o přijetí NÁVRATKU, kterou obratem doručí zpět na sekretariát SŠT.

 

V Opavě 12. 6. 2018