Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

UCHAZEČI PŘIJATI NA ODVOLÁNÍ:

23. 5. 2018

OK84

22. 5. 2018

OK33
OK83

21. 5. 2018

156
174

OK70
OK78

18. 5. 2018

OK82

17. 5. 2018

110   136        OK36
115   138        OK80
129   101    
113   155   
137   173

Informace pro přijaté uchazeče:

-          rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem na webových stránkách a na úřední desce školy,   

-          zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená, dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-          zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. ode dne vyvěšení seznamu uchazečů přijatých na odvolání), lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty podán na poštu,

-          v případě, že jste zápisový lístek již odevzdali na jiné SŠ a chcete nastoupit k nám, nejdříve si vyzvedněte rozhodnutí o přijetí na základě odvolání a pak teprve můžete jít vyzvednout zápisový lístek,

-          v případě, že jste zápisový lístek odevzdali na naší škole do jiného oboru, je nutno přijít zápisový lístek přepsat!

-          pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení,

-         případné dotazy na tel.: 733 588 085 nebo 555 538 146 Martina Kristianová

 


14. 5. 2018

OK16

 


10. 5. 2018

UCHAZEČI PŘIJATI NA ODVOLÁNÍ - denní nástavbové studium:

221

UCHAZEČI PŘIJATI NA ODVOLÁNÍ - učební obory:  

Z10      N26     OK46   E37      

Z24      N23     OK34   E40

Z32      N17     OK71   E18

Z20      N32     OK47   E41

Z04      N42     OK64   E43

Z18      N29     OK22   E22

            N36     OK29   E38

            N38     OK41   E28

            N44     OK21     

            N25     OK49     

            N08     OK65     

            N11     OK17

                        OK23

                        OK57

                        OK76     

 


INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:
Seznam přijatých uchazečů na odvolání není konečný, na základě počtu odvzaných zápisových lístků budeme přijímat další uchazeče v pořadí. 

-          rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem na www.sst.opava.cz a na úřední desce školy,  

-          zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená, v písemné formě budou k vyzvednutí na sekretariátu SŠT od 10. 5. 2018 12 hod do 11. 5. 2018 do 14 hod., následně budou odeslány poštou.

-          dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-          zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. ode dne vyvěšení seznamu uchazečů přijatých na odvolání), lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty podán na poštu,

-          pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení

-         zápisový lístek obdržíte na své základní škole; uchazeči, kteří už na základní školu nechodí, musí podat žádost na Krajský úřad (pro pomoc se obracejte na sekretariát - pí Kristianová).

NÁSTAVBOVÝ OBOR ZÁPISOVÝ LÍSTEK NEODEVZDÁVÁ!


MATURITNÍ OBORY:

30. 4. 2018

Seznam přijatých uchazečů ::ZDE::

Pořadí nepřijatých uchazečů ::ZDE::

 

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

-          dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-          zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. ode dne vyvěšení seznamu přijatých uchazečů), lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty podán na poštu,

-          pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení

-          zápisový lístek obdržíte na své základní škole; uchazeči, kteří už na základní školu nechodí, musí podat žádost na Krajský úřad (odkaz na stránky MS kraje - elektronická žádost o zápisový lístek ::zde::)

INFORMACE NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

-          rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se doručuje poštou do vlastních rukou

(rozhodnutí je možno vyzvednout osobně do 2. 5. 2018 do 14 hodin, poté bude odesláno poštou),

-          rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se na poště ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené,

-          odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, podává se prostřednictvím ředitele střední školy k příslušnému krajskému úřadu, vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu ::zde:: 

-          ředitel školy vyhoví odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout (někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a vzniknou tak nová místa pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení),

 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel.:    555 538 146, 733 588 085 – pí Kristianová

 

 


Tříleté učební obory:

23. 4. 2018

Seznam přijatých uchazečů ::ZDE::

Pořadí nepřijatých uchazečů ::ZDE::

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

-          dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-          zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. ode dne vyvěšení seznamu přijatých uchazečů), lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty podán na poštu,

-          pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení

-          zápisový lístek obdržíte na své základní škole; uchazeči, kteří už na základní školu nechodí, musí podat žádost na Krajský úřad (odkaz na stránky MS kraje - elektronická žádost o zápisový lístek ::zde::)

INFORMACE NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

-          rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se doručuje poštou do vlastních rukou, 

-          rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se na poště ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené,

-          odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, podává se prostřednictvím ředitele střední školy k příslušnému krajskému úřadu, vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu ::zde::

-          ředitel školy vyhoví odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout (někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a vzniknou tak nová místa pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení), 

-          v dalších kolech přijímacího řízení můžete podat přihlášku na stejnou školu i do stejného oboru jako v kole prvním.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel.:    555 538 146, 733 588 085 – pí Kristianová