Školská rada

Složení školské rady po volbách 2017:

zástupci zřizovatele:

PhDr. Jaroslav Burda - předseda
Břetislav Tůma 

zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

Helena Čechová
Roman Bartkovský 

zástupci pedagogických pracovníků školy:

Miloslav Chromec
Ing. Hana Pokorná 

Protokol z voleb 13. 9. 2017 ::ZDE::

OZNÁMENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Volební komise jmenovaná ředitelem SŠT Opava pro přípravu a provedení voleb do Školské rady ve složení

Ing. Blanka Burdová

Jaroslav Kočí

Mgr. Bruno Mrkva

svolává oprávněné osoby k volbám členů Školské rady.

 

Volby se uskuteční dne 13. 9. 2017 od 12:00 do 16:30 hodin ve školní jídelně DM.

 

Oprávněnými osobami jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (volí 2 členy školské rady) a pedagogičtí pracovníci SŠT Opava (volí 2 členy školské rady).

 

Seznam navrhovaných kandidátů:

Za pedagogické pracovníky

 • Demlová Bohdana
 • Chromec Miloslav
 • Pilčík Viktor
 • Plšková Anna
 • Pokorná Hana
 • Vojtková Lenka

Za zletilé žáky a zákonné zástupce žáků

 • Bartkovský Roman
 • Čechová Helena

 

V Opavě 30. 8. 2017

 

 


zástupci zřizovatele:

 

PhDr. Jaroslav Burda - předseda 

Břetislav Tůma 

zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

MonikaSedláčková 

Petr Wolf 

zástupci pedagogických pracovníků školy:

Miloslav Chromec 

Mgr. Lenka Vojtková 

 OZNÁMENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Volební komise jmenovaná ředitelem SŠT Opava pro přípravu a provedení voleb do Školské rady ve složení Ing. Blanka Burdová, Bc. Viktor Pilčík, Mgr. Marie Víchová svolává oprávněné osoby k volbám členů Školské rady.

Volby se uskuteční dne 16. 9. 2014. od 12:00 do 16:30 hodin ve školní jídelně DM.

Oprávněnými osobami jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (volí 2 členy školské rady) a pedagogičtí pracovníci SŠT Opava (volí 2 členy školské rady).

Návrhy kandidátů musí být podány písemně nebo e-mailem nejpozději do  1. 9. 2014 na sekretariát školy – budova DM, info@sst.opava.cz

V Opavě 31. 7. 2014

 

Za volební komisi

Ing. Blanka Burdová

 


Pro volby do Školské rady konané dne 16. 9. 2014 navrhuje volební komise tyto kandidáty: 

Za pedagogický sbor

Bc. Věra Deutschová
Miloslav Chromec
Pavel Lukáč
Pavel Machold
Mgr. Lenka Vojtková

Za rodiče a zletilé žáky

Josef Balarin
Monika Sedláčková
Jana Škrobánková
Petr Wolf  

 


 

_________________________________________________________________________________________

Výsledky voleb do školské rady

Protokol o volbách Školské rady Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

Den konání:                 5. října 2011

Místo konání:               SŠT – jídelna

Voleb se zúčastnilo:      53 pedagogických pracovníků

                                         232 zákonných zástupců nezletilých žáků a plnoletých žáků

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 285

                 neplatných hlasovacích lístků:    0

Volby proběhly tajnou volbou

 za ped. pracovníky                                     počet hlasů           

Božoňová Svatava                                       10       

Kleinová Pavlína, Mgr.                                19       

Mrkva Bruno, Bc.                                         32       

Stonišová Ludmila, Bc.                               20       

Vojtková Lenka, Mgr.                                   25       

 

za rodiče, zák. zástupce a žáky

Fajkusová Lenka                                        123        

Halátek Zbyněk, Bc.                                   82           

Klásková Lenka                                          84       

Rubá Iveta                                                   32       

Volný Tomáš                                              147      

 

Složení Školské rady po volbách:

Burda Jaroslav, PhDr.

Tůma Břetislav

Mrkva Bruno

Vojtková Lenka, Mgr.

Fajkusová Lenka

Volný Tomáš

Všem navrhovaným kandidátům děkujeme za vstřícnost a účast ve volbách.

_________________________________________________________________________________________

 OZNÁMENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Volební komise jmenovaná ředitelem SŠT Opava pro přípravu a provedení voleb do Školské rady svolává oprávněné osoby k volbám členů Školské rady.

Volby se uskuteční dne 5. 10. 2011 v 16:00 hodin ve školní jídelně DM.

Oprávněnými osobami jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (volí 2 členy školské rady) a pedagogičtí pracovníci SŠT Opava (volí 2 členy školské rady).

Návrhy kandidátů musí být podány písemně nebo e-mailem nejpozději do 19. 9. 2011 k rukám Jaroslava Kočího – kabinet vedoucích učitelů odborného výcviku, e-mail koci@sst.opava.cz.

V Opavě 2. 9. 2011

Za volební komisi
Jaroslav Kočí

_________________________________________________________________________________________

 

Volba školské rady

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), zřizovatel zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách Školskou radu.

Usnesením rady kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 s účinností ode dne 1. 5. 2009 ve znění Doplňku č. 1 schváleného radou kraje ustanovením č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011 s účinností ode dne 1.  9. 2011 stanovil zřizovatel počet členů rady šest, z toho dva jmenovala rada kraje – PhDr. Jaroslava Burdu a Břetislava Tůmu.

Další členy z řad pedagogů (2) zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků (2) je nutno zvolit do 6. 10. 2011.

K tomuto účelu jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Hana Kozelková
Jaroslav Kočí
Radek Górecki

Volební komise postupuje dle volebního řádu – svolává oprávněné osoby k volbám nejpozději 30 dnů předem (doporučený termín 5. 10. 2011), shromažďuje návrhy na kandidáty od oprávněných osob, což jsou pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

 

V Opavě dne 31. 8. 2011

Ing. Josef Vondál

_________________________________________________________________________________________


Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy

 

 


Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13.července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla k 1. září 2005 zřízena školská rada školy.