Potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019

Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září školního roku. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže.

Od 1. 9. 2018 platí nová pravidla pro poskytování slevy na jízdném.

Výňatek z Metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory č.j. 16/2018-410-TAR/1:

3. Prokázání nároku na slevu jízdného

a) Cestující ve věku od 6 do 18 let

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (viz následující kapitola), který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

b) Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let

Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy (viz další kapitola). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.

PRO VYŘÍZENÍ NOVÉ PRŮKAZKY JE NUTNÉ POTVRZENÍ U VŠECH ŽÁKŮ BEZ OHLEDU NA VĚK.