OKAP

Identifikace projektu

Název projektu:               Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Číslo projektu:                  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Zapojení v projektu

Střední škola technická v Opavě je partnerem projektu.

Realizované aktivity:

 • KA Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol
  • o1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
  • o3 Vzdělávání učitelů
  • o5 Regionální oborová centra
  • o6 Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
  • o7 Zavádění prvků duálního vzdělávání
  • o9 Odborné exkurze žáků SŠ podle oborů vzdělávání
  • o10 Přednášky odborníků z praxe ve školách

V rámci této klíčové aktivity budou dovybaveny dílny a odborné učebny CNC stroji, nástroji, nářadím a měřidly. Budou proškoleni učitelé ve své odbornosti, proběhnou krátkodobé stáže pedagogů na pracovištích zaměstnavatelů. Na škole vznikne Regionální oborové centrum, které bude garantovat výuku obsluhy a programování CNC strojů a metrologie.

Žáci školy budou pravidelně navštěvovat spolupracující firmy, seznamovat se s novými technologiemi na pracovišti zaměstnavatelů. Odborníci z praxe se budou podílet na výuce žáků v hodinách odborných předmětů.

 • KA Podpora polytechnického vzdělávání
  • p1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky
  • p3 Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří
  • p4 Dovednostní workshopy  s cílem podpořit polytechnické vzdělávání,  ve spolupráci se zaměstnavateli
  • p5 Projektové dny/výjezdy žáků
  • p6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

V rámci této klíčové aktivity bude rozšířena spolupráce se ZŠ a to v oblasti výuky předmětu Pracovní činnosti na pracovištích SŠ a realizaci workshopů zaměřených na pracovní profese ve spolupráci se zaměstnavateli.

Pro žáky SŠ jsou připraveny kroužky Programování a obsluha CNC obráběcích strojů a Programování a obsluha plazmového pálicího stroje.

 • KA Podpora kariérového poradenství
  • k1 Vznik Centra kariérového poradenství
  • k4 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání

V oblasti kariérového poradenství vznikne na škole Centrum kariérového poradenství. Hlavním úkolem centra bude práce s žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání.

 • KA Rozvoj výuky cizích jazyků
  • j2 Prezentiáda
  • j3 Den ve firmách
  • j4 Kroužky cizího jazyka

V oblasti rozvoje cizího jazyka se zaměříme na rozvíjení odborného jazyka ve spolupráci s odborníky z praxe. Dojde také k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborných strojírenských předmětů, např. exkurzemi ve firmách v anglickém jazyce nebo realizací přehlídek prezentací se strojírenskou tématikou.

 • KA Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • g3 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
  • g4 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

V rámci této aktivity budou realizovány kroužky se zaměřením na čtenářskou a matematickou gramotnost, vznikne Žákovský studijní klub s knihovnou a studovnou.

Seznam spolupracujících ZŠ

 • Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava, příspěvková organizace
 • Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Seznam spolupracujících firem

 • OSTROJ a.s.
 • Prestar s.r.o.
 • STROJÍRNA Vehovský s.r.o.
 • Hansen Elektric, spol. s r.o.
 • FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.

Realizační tým

NÁZEV POZICE V PT

JMÉNO

E-MAIL

TELEFON

Školní projektový manažer

Ing. Jiří Schreier

schreier@sst.opava.cz

731 674 671

Finanční manažer

Ing. Jana Tesaříková

tesarik@sst.opava.cz

739 498 986

Koordinátor investičních aktivit

Ing. Hana Pokorná

pokorna@sst.opava.cz

739 365 094

Garanti klíčových aktivit

Ing. Lukáš Gřondil                            KA O

grondil@sst.opava.cz

603 358 159

Mgr. Lukáš David                             KA K

david@sst.opava.cz

606 517 473

Ing. Zlata Slavíková                          KA K

slavikova@sst.opava.cz

555 538 157

Mgr. Bruno Mrkva                           KA P

mrkva@sst.opava.cz

608 977 346

Mgr. et Mgr. Marie Vojtalová       KA G

vojtalova@sst.opava.cz

555 538 136

Mgr. Andrea Mludková                  KA J

mludkova@sst.opava.cz

555 538 141