Obory vzdělání

OBOR S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

PODMÍNKY PŘIJETÍ: 
Ukončení základní školy devátou třídou, hodnocení v 9. třídě z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka a fyziky nejhůře stupněm dobrý, úspěšné složení přijímací zkoušky

23-45-L/01          MECHANIK SEŘIZOVAČ

Obor zaměřený na veškeré strojní obrábění a obsluhu numericky řízených strojů, především na konstruování pomocí počítače, programování a seřizování CNC obráběcích strojů. Maturitní obor s vysokou poptávkou na trhu práce pro povolání jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích strojů, linek a integrovaných výrobních úseků, kontrolní pracovníci vstupních a výstupních kontrol, správci technologického zařízení, konstrukční a provozní pracovníci ve výrobních podnicích státního i soukromého sektoru, popř. s možností provádět samostatnou podnikatelskou činnost ve své profesi. Uplatnění nejen ve strojírenství.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách stejně jako absolventi jiných středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Možnost získání stipendia.

MOŽNOSTI  DALŠÍHO  VZDĚLÁNÍ

Možnost pokračování ve studiu na VŠ.

Popis oboru
Učební plán

 

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

1. okruh učebních oborů:

23-51-H/01         STROJNÍ  MECHANIK – ZÁMEČNÍK

Nejuniverzálnější obor ve strojírenství s širokým uplatněním. Žáci se učí vyrábět jednotlivé součásti, sestavit je v celky, provádět údržbu, opravit funkční celky strojů a zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod. Součástí výuky je svářečský kurz a kurz řezání kyslíkem. Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení. Po zapracování se mohou uplatnit jako kontroloři při diagnostice a měření součástí, uplatnění nacházejí jako svářeči. Možnost získání stipendia.
popis oboru
učební plán

23-52-H/01         NÁSTROJAŘ

Elitní strojírenský obor s širokým uplatněním v praxi. Perspektivní obor vyžadující pečlivost a preciznost. Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby při výrobě a údržbě nástrojů,  forem, měřidel a šablon.  Mohou se uplatnit i v příbuzných povoláních např. jako obráběč kovů (soustružení, frézovaní, broušení), provozní zámečník, montážní pracovník a pod. Možnost získání stipendia.
popis oboru
učební plán

23-56-H/01         OBRÁBĚČ  KOVŮ

Obor vhodný pro chlapce i dívky. Široce koncipovaný obor s možností specializace ve 3. ročníku. Dnes velmi perspektivní obor, žádaný na trhu práce. Absolventi jsou zaměřeni na obsluhu obráběcích strojů pro třískové obrábění kovových a nekovových součástí, jsou schopni samostatně vyrábět strojní součásti podle výkresové dokumentace. Mohou se uplatnit jako univerzální obráběči nebo se specializovat na výkon činnosti v určité technologii strojního obrábění. Po absolvování příslušné praxe mohou samostatně podnikat v oboru. Možnost získání stipendia.
popis oboru
učební plán

26-51-H/02         ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Obor je zaměřen na montáž a opravy strojů a další elektrikářské práce včetně instalací elektrorozvodů a opravy elektrospotřebičů. Absolventi se uplatní jako servisní mechanici elektrických přístrojů a zařízení, provozní elektrikáři. Po absolvování příslušné praxe mohou samostatně podnikat v oboru. Možnost získání stipendia.
popis oboru
učební plán 

 

2. okruh učebních oborů

23-51-E/01        STROJÍRENSKÉ PRÁCE - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Snadnější alternativa oboru Zámečník. V oboru se nevyučuje cizí jazyk a převažuje praktická příprava nad teoretickou. Žáci v průběhu studia získají dva svářečské průkazy.
Podmínkou přijetí žáka do tohoto oboru je Doporučení k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání
popis oboru
učební plán 

31-59-E/01         ŠITÍ ODĚVŮ

Přesto, že se jedná obor zaměřený na sériovou výrobu, absolventi zvládají individuální výrobu oděvů. V oboru se nevyučuje cizí jazyk a převažuje praktická příprava nad teoretickou.
Podmínkou přijetí žáka do tohoto oboru je Doporučení k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání
popis oboru
učební plán 

65-51-E/01         STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Žáci jsou připravování především pro společné stravování, přesto zvládají pracovat samostatně. V oboru se nevyučuje cizí jazyk a převažuje praktická příprava nad teoretickou.
Podmínkou přijetí žáka do tohoto oboru je Doporučení k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání
popis oboru
učební plán 

 

U všech oborů požadujeme potvrzení lékaře na přihlášce. Zdravotní rizika oborů (podklad pro lékaře) ::ZDE:: 

Školní vzdělávací programy k jednotlivým oborům naleznete v záložce dokumenty.

NZZ.gif

 

NÁSTAVBOVÝ OBOR

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů, je dvouleté, zakončené maturitní zkouškou. 

Nabízíme je v denní a dálkové formě. Třída dálkového studia nebude otevírána každý rok.

Součástí přihlášky jsou úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení z 2. a 3. ročníku SOU).

Uchazeči, kteří právě končí 3. ročník SOU, nedokládají kopie dokladů, ale budou mít přihlášku potvrzenou školou.

Upozornění

V osnovách studia je cizí jazyk. Vzhledem k tomu, že nástavbové studium navazuje na znalosti z předchozího vzdělání, upozorňujeme uchazeče o studium, aby se hlásili na jazyk, který již studovali. V denní formě studia je vyučován pouze anglický jazyk.  

Přihláška ke stažení ::zde:: (POZOR – přihláška má dvě strany!)

Termín podání přihlášek - do 1. března 

 

Výuka dálkového studia probíhá v odpoledních hodinách vždy ve čtvrtek od 14.30 hodin. Studium je zdarma, žáci si hradí učebnice a příspěvek SRPŠ.