O poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na naší škole v základní formě tvořeno činností výchovného poradce a školního metodika prevence.

Obsah poradenských služeb tvoří činnosti přispívající zejména k:

  • vytváření vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti žáků v průběhu vzdělávání
  • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, jevů rizikového chování (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin

Poradenské služby ve škole jsou zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, kariérové poradenství, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování a metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské a činnosti metodické a informační (viz Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence).

Výchovný poradce

V oblasti poradenské se zaměřuje na pomoc při vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání, připravuje návrhy další péče o tyto žáky, zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. V oblasti metodické a informační zprostředkovává ostatním pracovníkům školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod. Snaží se předcházet a případně řešit výchovné obtíže žáků, vytvářet systém včasné identifikace žáků s výukovými potížemi a strategii pro jejich prevenci.

Metodik prevence

Metodik prevence působí především v oblasti prevence rizikového chování žáků. Dále zajišťuje intervence v krizových situacích (úrazy, úmrtí blízkých,…). Metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti rizikových projevů chování žáků. V případě výskytu těchto jevů se podílí na intervenci a následné péči. Sleduje žáky s rizikovým chováním, spolupracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků. Vedle aktivit zaměřených na prevenci všeobecně, jsou součástí práce metodika prevence aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků – prevence kriminality, zneužívání návykových látek, násilí, šikany, záškoláctví apod. Dále prevence v oblasti zdravého životního stylu, prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

VÝCHOVNÝ PORADCE

PaedDr. Věra Pavelková

Školní rok 2016/2017

sudý týden

lichý týden

Úterý

1030 – 1400

Úterý        1130 – 1400

Středa     

1130 - 1330

 

Další konzultační hodiny lze dále domluvit dle potřeby.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Školní rok 2016/2017

Ing. Lukáš Gřondil

sudý týden

lichý týden

Středa

900 – 1125

Pondělí  

1250 – 1335

Pátek        

800 – 935

Čtvrtek  

940 – 1030

Ke konzultaci je nutno se minimálně 1 den předem přihlásit.
Další konzultační hodiny lze dále domluvit dle potřeby.

 

výchovná poradkyně
PaedDr. Věra Pavelková 

pavelkova@sst.opava.cz

555 538 143

733 695 399 

školní metodik prevence 
Ing. Lukáš Gřondil

grondil@sst.opava.cz

555 538 157

603 358 159