Kritéria přijímacího řízení

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Tříleté obory - obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Přijetí v prostém pořadí

-      dle bodového hodnocení průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a odečet bodů za ukončení ZŠ v nižší než 9. třídě:

 • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 30 bodů,
 • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ max. 30 bodů
 • odečet 5 bodů za ukončení v 8. a nižší třídě ZŠ

-      v případě shody bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa,

-      v případě další shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů,
tj. ČJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

-      součástí přihlášky do oborů speciálního vzdělávání je doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení se přikládá v originálním vyhotovení ke každé přihlášce.

 

Čtyřletý obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon (dále jen jednotná zkouška).

Přijetí v prostém pořadí

-      dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, CJ, M, F za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ a odečet bodů za hodnocení dostatečnou a nedostatečnou za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ:

 • jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),
 • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
 • odečet 10 bodů za každé hodnocení dostatečný a nedostatečný z profilových předmětů za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ,

-      v  případě shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa,

-      v  případě další shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

 

Nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.

Přijetí v prostém pořadí

-         dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku a průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, CJ, M za 1. pololetí výstupního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem:

 • jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),
 • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, CJ, M, za 1. pololetí výstupního ročníku
  max. 20 bodů,

-         v případě shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku, zaokrouhlený na 2 desetinná místa,

-         v  případě další shody bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů
ČJ, CJ, M, za 2. pololetí předposledního ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

 

Přihlášky odevzdávejte do 1. 3. 2018

Součástí přihlášky do oborů speciálního vzdělávání je doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení se přikládá v originálním vyhotovení ke každé přihlášce.

Součástí přihlášky do nástavbového oboru jsou úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení z 2. a 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem). Uchazeči o studium, kteří jsou ještě žáky 3. ročníku SŠ budou mít přihlášku potvrzenou školou (nedokládají tedy kopie vysvědčení).

V průběhu měsíce března Vám budou písemně odeslány informace o dalším průběhu přijímacího řízení.