Ukončené projekty

Partner projektu

Laboratoře technických měření

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389

Datum zahájení projektu:      1. únor 2017

Datum ukončení projektu:     30. 9. 2018

Celkové způsobilé výdaje:      8 818 006,82 Kč

Celkové výdaje připadající na SŠT: 1 282 106,- Kč

Popis projektu:

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském kraji a zajištění bezbariérové dostupnosti škol.

Výstupem projektu bude zvýšená kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím pořízení kvalitního a moderního vybavení do odborných učeben – laboratoří technických měření. Celkem bude vybaveno novými měřidly pět laboratoří technickým měření.

odkaz na web MSK:

www.msk.cz/cz/dotace_eu/laboratore-technickych-mereni-112059/

Realizace ukončena 27. 2. 2019, běží 5 letá doba udržitelnosti.

 

 

 

Podpora strojírenských oborů

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01670 

Doba realizace projektu: duben-prosinec 2015

Celkové způsobilé výdaje: 39.700.409,79 Kč

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

http://www.msk.cz/cz/eu/podpora-strojirenskych-oboru-53719/

 

Název projektu:

Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a

dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami.

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0005

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2014

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2015

Celkové způsobilé výdaje: 4.222.185,03 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je rozvíjení podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami.

Projekt reaguje na požadavky praxe přiblížit přípravu žáků na své budoucí povolání co nejvíce podmínkám skutečné praxe, čímž se zvyšuje motivace žáků k dosahování lepších výsledků ve vzdělávání. Projekt je primárně zaměřen na cílovou skupinu žáků a pedagogických pracovníků v oborech vzdělání kategorie H a E.

V rámci projektu vzniknou 3 nové studentské strojírenské minipodniky:

 • fiktivní firma zaměřená na třískové obrábění kovů
 • fiktivní firma zaměřená na zámečnické práce
 • fiktivní kalibrační laboratoř, zaměřená na kalibraci měřidel a kontrolu a měření

Organizační struktura fiktivních firem bude odpovídat realitě. Každá firma bude mít odborného garanta, firmu, která v dané oblasti podnikání působí na trhu práce. Skutečné firmy budou zajišťovat vzdělávání a stáže cílových skupin a realizovat fiktivní zakázky. Nově vzniklé firmy budou také spolupracovat s fiktivními firmami působícími na SŠ.

 

Odkaz na stránky projektu ::zde::          

 

 

 

Název projektu: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.44/02.0026

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2013 
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2014

 

Popis projektu:

Projekt reaguje na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v oblasti ICT a implementací moderních vzdělávacích technologií, metod a forem vzdělávání do výuky. Je zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogů při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací, prioritně ve strojírenských odborných předmětech.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na CAD technologie
 • vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na počítačovou grafiku, zejména úpravu digitální fotografie a zpracování videa, s následným využitím pro tvorbu multimediálních prezentací
 • vytvoření vzdělávací programu zaměřeného na tvorbu a využití e-learningových kurzů v prostředí Moodle
 • stáž pedagogických pracovníků v konstrukční kanceláři strojírenské firmy

 

Odkaz na stránky projektu  :: zde ::                                      // sst.opava.cz/zkpp

 

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Datum zahájení projektu: 20. 08. 2013 
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2015 

 

Popis projektu:

Obsahem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Jedná se především o neinvestiční podporu, která je doplněna investicemi v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ v souvislosti s realizací kurikulární reformy. Investiční podpora spočívá v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben a laboratoří v partnerských školách. Neinvestiční podpora je zaměřena na výuku a vybavenost prostor pro výuku a na volnočasové aktivity, vzdělávání PP, spolupráci škol.

 

Odkaz na stránky projektu  :: zde ::                                      // sst.opava.cz/nattech

 

 

 

 

Projekt: Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží

Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

ev. č. IS SFŽP: 09038903

reg. č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/09.04435

 

Účel projektu: Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektech SŠT Kolofíkovo nábř. ve městě Opava. Jedná se o objekty školy a domova mládeže. Navrhovaní opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střech u všech objektů školy.

 

 

 

Projekt

EU peníze do škol

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:          

34

Název výzvy:

 

Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs

Číslo prioritní osy:

7. 1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.5

Název oblasti podpory:

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Typ projektu:      

IP – ostatní

Reg. číslo:

CZ.1.07/1.5.00/34.0351

Obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení   stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění   výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání  bude v projektu podpořena zapojením speciálního pedagoga a absolvování speciálních programů pro pracovníky školy.

Celková výše finanční podpory projektu je 943 849,- Kč

Projekt

Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích

 Název operačního programu:            Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:           1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo a název globálního grantu:        CZ.1.07/1.1.24 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském  kraji II

Zahájení projektu: 4/2012

Ukončení projektu: 6/2014

Anotace

Střední škola technická v Opavě je školou poskytující odborné vzdělání se zaměřením na technické obory v oblasti strojírenství. V souladu s požadavky a trendy moderní výuky je teoretická příprava doplněna přípravou praktickou, která probíhá v odborných učebnách školy, v době praxe pak přímo v podnicích se zaměřením na strojírenskou výrobu.

Škola využívá odbornou učebnu CNC obrábění, kde se žáci učí programovat v řídícím systému Heidenhain, své výsledky si ověřují pomocí simulace obrábění. Praktická část výuky probíhá na dílně vybavené CNC obráběcími centry MCV Quick 500, MCV Quick 754 a CNC soustruhy Smarturn 120, SP 180 MC.

Vzdělávací program Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích spočívá ve dvou rovinách:

 • v oblasti vzdělávání,
 • v oblasti materiálně-technického vybavení.

V oblasti vzdělávání budou aktivity projektu zaměřeny na vytvoření dvou paralelních vzdělávacích programů. První vzdělávací program bude zaměřen na výuku programování v řídicím systému Heidenhain, druhý bude zaměřen na výuku programování v řídicím systému Siemens. Na tvorbě obsahu vzdělávacího programu a studijní podpory výuky se budou podílet odborníci z praxe. Tím bude zajištěna úzká propojenost s požadavky sociálních partnerů na své potenciální pracovníky. Odbornou kvalitu zajistí odborní pracovníci VŠB-TU Ostrava, kteří se budou podílet na hodnocení výstupů vzdělávacího programu.

V oblasti materiálně-technického vybavení budou pracoviště pro výuku programování vybaveny 12 programovacími stanicemi pro jmenované řídicí systémy v hodnotě 1.2milionů Kč. Programovací stanice využívá stejný software jako CNC stroj. Programování probíhá na originální klávesnici, což dává žákům jistotu pro pozdější práci na stroji.

Celková výše finanční podpory projektu činí 3 196 165,- Kč

 

 

 

 

projekt     T I M E (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)

 

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/14.0018

 

Cíl projektu

  

Cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci 11 modulů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 3 metodik na podporu odborného vzdělávání. Týmy TIME bude vytvořen a pilotně ověřen systém spolupráce v 6 vybraných oblastech odborného vzdělávání a stáží.

 

 Projekt je určen učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování a vedoucím školních týmů. Aby byla zajištěna kontinuita obsahů a výstupů vzdělávání v zájmu účelného a efektivního převedení aktuálních požadavků z praxe do vzdělávacích obsahů i strategií odborného vzdělávání, budou se odborníci z praxe zapojovat přímo do aktivit projektu.

Odkaz na stránky projektu školy :: zde ::

Odkaz na stránky projektu MSK :: zde ::


 

projekt

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/01.0025

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.3

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Datum zahájení projektu: 01.04.2010

Datum ukončení projektu: 31.03.2012

Cíl projektu:

Základním cílem projektu je vytvoření vzdělávacích programů v oblasti technických kvalifikací s využitím kombinace metody vzdělávacích programů s modulovou strukturou, Národní soustavy kvalifikací (NSK), zejména kvalifikačních a hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací, a možnost uznat předchozí pracovní zkušenosti jednotlivce dané zákonem č. 179/2006 Sb.

Obsah projektu:

 • Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí, kterým tak bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací (DK) Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro hutní a elektro obory.
 • Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích programů vybraných DK NSK pro hutní a elektro obory. Cílovou skupinou budou účastníci dalšího vzdělávání z řad oborově dotčených pracovníků podniků v MSK. Tyto programy budou odpovídat jak hodnotícím standardům DK v NSK, tak požadavkům Zákona č. 179/2006 Sb., a proto budou moci úspěšní účastnící obdržet Osvědčení o příslušné DK, což výrazně zlepší jejich postavení u stávajícího zaměstnavatele i na trhu práce.
 • Jako doplňkovou aktivitou je zde vytvoření systému spolupráce se sociálními partnery  a společné nabídky zapojených vzdělávacích institucí.

Partneři projektu: 

 • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
 • Soukromá střední škola Třinec
 • Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace
 • Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
 • VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM
 • Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace. 

Odkaz na projektový web: http://hutnielektro.veryvision.eu

::VZDĚLÁVACÍ PROGRAM::

::PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ::

::ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA::


 

 


Projekt

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Reg. číslo: CZ.1.07/3.2.07/01.0029

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                  7.3

Název prioritní osy:                Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory:            7.3.2

Název oblasti podpory:          Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Datum zahájení projektu:      01. 04. 2010

Datum ukončení projektu:     31. 03. 2012

Cíl projektu

Základním cílem projektu je vytvoření vzdělávacích programů v oblasti technických kvalifikací s využitím kombinace metody vzdělávacích programů s modulovou strukturou, Národní soustavy kvalifikací, zejména kvalifikačních a hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací, a možnost uznat předchozí pracovní zkušenosti jednotlivce dané zákonem č. 179/2006 Sb.

Aktivity projektu proběhnou v 6 lokalitách dle působnosti subjektů projektového partnerství a pokrytí územně celý MSK.

web projektu: http://sst.opava.cz/strojgastro

::ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA DĚLNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ::

::ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA ZÁMEČNÍK::

 


Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko

Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu 
Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb 
Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání


2009 - 2011
Cílem projektu je dosáhnout maximální kvality výuky studentů, která navíc umožní aktivní a tvůrčí přístup vyučovaných studentů jak k teoretické, tak k praktické části výuky v oblasti technického odborného vzdělání a vybavení odborné dílny pro strojní obrábění, osazením 2 nových CNC strojů – CNC obráběcího centra a CNC soustruhu.

 

 

 

Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP Příjemce grantu - Svět vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0026
Doba trvání: 1. 12. 2008 - 31. 10. 2011
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Web projektu: 
http://www-new.vsp.cz/sts


Naše škola je největší střední školou technického typu na Opavsku.
Stěžejní pro školu je vzdělávání žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem.
V současnosti škola realizuje několik projektů. Jedním z nich je projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, související s tvorbou školních vzdělávacích programů (ŠVP) – Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementace do školních vzdělávacích programů. 
Hlavním cílem projektu je na základě úzké spolupráce partnerů 6 technických škol Moravskoslezského kraje (Bohumín, Frýdek-Místek, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-Kunčice, Třinec-Kanada, Vítkov-Podhradí) a Světa vzdělávání – síť center celoživotního vzdělávání vytvořit kvalitní výukové materiály včetně podrobné metodiky k těmto materiálům. Ty budou sloužit k rozvoji moderních forem a metod výuky v souladu s požadavkem rozvoje klíčových kompetencí žáků požadovaných zaměstnavateli.
Zaváděním ŠVP se školám nabízí reagovat na konkrétní požadavky zaměstnavatelů modernizací výukových metod. Z průzkumu provedeného mezi zástupci strojírenských firem vyplynula nutnost zlepšit kompetence absolventů zejména při čtení technické dokumentace. Dlouhodobé problémy s představivostí žáků a nedostatečnou schopností orientovat se ve výrobních výkresech se učitelé SŠT v Opavě rozhodli řešit vytvořením nové metody výuky. 
Nový vzdělávací program Technické kreslení, jehož součástí jsou studijní materiály (metodika), učební pomůcka (soubor předloh a videa) a pracovní listy, je podpořen využitím výpočetní techniky.
V dosavadním průběhu realizace projektu se uskutečnilo na partnerských školách celkem 14 seminářů. 
Obsahem seminářů na SŠT v Opavě bylo představení návrhu nového výukového programu a seznámení se změnami norem v technickém kreslení, které lektoroval Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry částí a mechanismů strojů VŠB-TU Ostrava.

Partneři projektu:

Soukromá střední škola Třinec, školská právnická osoba 
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM, Ostrava-Hrabůvka 
Střední škola, Bohumín
Střední škola technická, Opava
Střední škola, Ostrava-Kunčice
Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek
Střední škola, Vítkov-Podhradí

 


 

Comenius – partnerství škol COM-MP2008-131

Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni

2008 – 2010

Cíle projektu:

* zavedení  spolupráce se školami v zahraničí,
* podpora pracovních a studijních schopností žáků v evropském měřítku,
* výměna technologií, 
* pochopení a zdokumentování společných a odlišných prvků  informatiky a automatizace v technologiích polských, španělských, německých a českých podniků,
* seznámení s programy dálkového řízení zautomatizovaných systémů a jejich programování,
* poznávání daných regionů v Evropě,
* podpora připravenosti žáků k migraci,
* rozšíření kompetencí učitelů o nejnovější technologie.


Partneři a zaměření:

Berufsbildende Schulen II der Braunschweig, Německo
Dálkové ovládání v pohybujících se zautomatizovaných výrobních systémech

Technikum nr. 4, Raciborz, Polsko
Microcontroler – ovládání robotů

IES Serrallarga, Blanes, Španělsko
SPS řízení

SŠT, Opava, ČR
Nové technologie CAD/CNC

brožura k projektu: 
::zde CZ::
::zde DE::

Vzdělávací program METROLOGIE a počítačová podpora měření

 

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0054

2008 - 2010 

Hlavním cílem projektu je získání právního povědomí vyplývajícího ze zavádění managementu kvality a kontroly jakosti ve firmách. 
Následovně aplikace výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti.

Napsali o nás: Článek zveřejněný v Moravskoslezském deníku


 


Projekty SIPVZ

Laboratoř simulace obrábění na CNC strojích

rok 2005
Cílem projektu je zavádění ICT a nových trendů do výuky obrábění a umožnění žákům práci s nejnovějšími technologiemi, které jsou používané v současné době ve firmách v našem regionu.
Obsahem projektu je aktualizace a inovace metodiky výuky a obsluhy CNC strojů v normě DIN/ISO a v dialogu Heidenhain se zpětnou kontrolou a vazbou na pracoviště simulující proces obrábění.

Společný regionální operační program

3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání

r. 2004 - 2006
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nových kapacit v oblasti celoživotního učení nákupem didaktické techniky a moderních číslicově řízených obráběcích strojů a zařízení pro svařování nové generace. V rámci projektu bylo zmodernizováno šest vzdělávacích center vytvořených v prostorách stávajících středních škol.

Interreg IIIa

Euroregion Silesia – domov dobrých sousedů a přátel

r. 2006 - 2007
Ústřední myšlenka – prostřednictvím dobrých sousedských vztahů, zejména s orientací na mládež vytvářet předpoklady k lepšímu chápání významu euroregionu Silesia a k prosperitě jeho rozvoje – navazuje na úspěšný projekt PHARE CBC.

Projekt tvořilo celkem 10 akcí, které byly koncipovány tak, aby tvořily konkrétní tematické celky, např.:
* kultura - poznávání česko-polského dědictví,
* sport - tradiční a netradiční soutěže,
* ekologie - seznámení mládeže a pedagogů s touto problematikou v oblastech českého a polského příhraničí.

PODPORA EFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ V MSK

OP RLZ CZ.04.01.03/3.1.5.1/0127

Autoevaluace: Kvalita školy

2006
Autoevaluační zpráva vypracována jako pilotáž pro Ostravskou univerzitu (řešitel) v intervalu od 5. května do 17. května 2006. Rozšíření 15. října 2006 o problematiku pedagogických názorů na interní způsoby řízení, socioklimata, rodiče a zákonné zástupce, smysluplnost vlastní práce a ve vztahu k hodnocení žáků jako subkulturní vrstvy. Dotazníkové šetření.
Semináře pro specifické kategorie vyučujících v listopadu 2006.

OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.3./0404

Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách

2007 - 2008
Projekt je zaměřen na vytvoření systému vzdělání studentů vysokých škol a  dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol všech druhů v oblasti kvality školy a zkvalitnění tohoto systému.
Zároveň řeší problematiku autoevaluace škol, kdy sami učitelé budou schopni zpracovat proces vlastního hodnocení školy a pružně reagovat na jeho výstupy.

Hlavním cílem projektu je realizovat a zkvalitňovat systém počátečního i dalšího vzdělávání učitelů základních i středních škol v oblasti procesu autoevaluace školy a to zejména v následujících oblastech:
* zavádění a realizace procesu vlastního hodnocení škol
* proaktivní formování klimatu sociálních skupin ve škole (třídy, zaměstnanci)
* efektivní využívání výstupů testování vědomostí

 

OP RLZ – 3.3 Rozvoj celoživotního učení

3.3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách MSK

2006 - 2008
Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání realizovaného SŠ a VOŠ a to jednak rozšířením počtu poskytovatelů dalšího vzdělávání, jednak rozšířením nabídky programů dalšího vzdělávání – naše škola měla za cíl vývoj a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé Zámečnické rukodělné práce.  

3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání  v oblastech svařování a obrábění na CNC strojích

2006 - 2008
Cílem projektu je rozšíření nabídky programů dalšího profesního vzdělávání zaměřené na oblast svařování kovů a CNC obrábění.
Moduly:
*  zaškolení svařování kovů
*  základní kurzy ve svařování kovů
*  ostatní kurzy ve svařování kovů
*  obsluha a seřizování číslicově řízených soustruhů
*  obsluha a seřizování číslicově řízených frézek
*  obsluha a seřizování číslicově řízených strojních zařízení