2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

Tříleté obory

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (5 VOLNÝCH MÍST)
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ (5 VOLNÝCH MÍST)

Tříleté obory speciálního vzdělávání

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE (4 VOLNÁ MÍSTA)
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (3 VOLNÁ MÍSTA)
31-59-E/01 ŠITÍ ODĚVŮ (6 VOLNÝCH MÍST)

Nástavbový obor

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - denní forma (10 VOLNÝCH MÍST)
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - dálková forma (22 VOLNÝCH MÍST)

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 8. 6. 2018

_______________________________________________________________________  

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Tříleté obory - obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Přijetí v prostém pořadí

-      dle bodového hodnocení průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a odečet bodů za ukončení ZŠ v nižší než 9. třídě:

  • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
  • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ max. 20 bodů
  • odečet 5 bodů za ukončení v 8. a nižší třídě ZŠ

-      v případě shody bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa,

-      v případě další shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů, 
tj. ČJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Do oborů speciálního vzdělávání je podmínkou přijetí doložení Doporučení k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání vystaveného školským pedagogickým zařízením.

Nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči ve 2. kole nekonají přijímací zkoušku.

Přijetí v prostém pořadí

-      dle bodového hodnocení průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku a průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, CJ, M za 1. pololetí výstupního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem:

  • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku max. 20 bodů,
  • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku max. 20 bodů,
  • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, CJ, M, za 1. pololetí výstupního ročníku max. 20 bodů,

-      v případě shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku, zaokrouhlený na 2 desetinná místa,

-     v  případě další shody bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů 
ČJ, CJ, M, za 2. pololetí předposledního ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Součástí přihlášky jsou úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení z 2. a 3. ročníku SOU). Uchazeči, kteří právě končí 3. ročník SOU budou mít přihlášku potvrzenou školou.